דיני ביטוח – ביטול פוליסה

מאמריםדיני ביטוח – ביטול פוליסה על ידי חברת הביטוח במקרה של אי תשלום פרמיה

מאת: עו”ד שי דקס

לדאבון לב, רבים הם המקרים בהם אדם חושב שיש לו ביטוח בתוקף וחי לו בשלום עם עצמו בנושא זה. אולם, כאשר נקרא בדרכו מקרה ביטוח כלשהו (נגנב לו רכבו למשל), לפתע מגלה הוא שפוליסת הביטוח שלו בוטלה על ידי החברה המבטחת ו/או כי הביטוח אינו מכסה את אותו מקרה מסיבות שונות ומשונות.
מה רבה היא עוגמת הנפש והלחץ בו שרוי המבוטח במצב שכזה. המדובר באובדן כלכלי בעל ערך גבוה ביותר ואף מעבר לכך: המבוטח (האזרח הקטן) נמצא כעת במאבק אל מול תאגיד ביטוח גדול מנשוא כך שיחסי הכוחות אינן שקולים. לפיכך, ברבות מן המקרים מוצא עצמו האזרח מוותר על זכויותיו שבמסגרת פוליסת הביטוח ומשלים עם אובדנו הכלכלי בהיותו לא מכוסה ו/או מבוטח משפטית.
אלא מאי, שבהרבה מן המקרים נמצא, כי חברות הביטוח מתנערות מן המבוטח שלא בצדק וכי עליהם היה לפצות אותו בגין מקרה הביטוח שאירע לו. כך למשל, בשורה של פסקי דין נקבע כי חברת הביטוח נהגה שלא בתום לב ו/או בדרך מקובלת עם המבוטח, בכך שמנעה ממנו את תמלוגי הביטוח, קרי, את הפיצוי שמגיע לו בהתאם לפוליסה.
אשר על כן, אין לראות את הודעת חברת הביטוח- לפיה הפוליסה בוטלה ו/או אינה מכסה את הנזק האמור- כסוף פסוק ועל המבוטח שלא להתייאש אלא לבדוק ולהתייעץ עם יודעי דבר. בחלק מן המקרים, יגלה הוא כי הודעת חברת הביטוח אינה אלא ניסיון למזער לעצמה נזקים ולהימנע מתשלום תמלוגי הביטוח, בניגוד לקבוע בדין.

טול למשל את המקרה הבא:
פלונית רכשה ביטוח רכב מקיף לרכב הפרטי שלה. לאחר שנת הביטוח הראשונה, כאשר שילמה את כול הפרמיה במלואה, פנתה לחברת הביטוח על מנת לחדש את הפוליסה לשנה הנוספת. פלונית ונציג חברת הביטוח (נציג טלפוני) סגרו ביניהם את הפרטים, קבעו מחיר, תנאים וכיו”ב והפוליסה חודשה לשנה נוספת.
אולם, דמי הביטוח (פרמיה) לא שולמו באופן סדיר על ידי פלונית ונוכח מצב כלכלי קשה, בוטל כרטיס האשראי שלה כך שפרמיית הביטוח לא נגבתה ממנו.
לאחר כמה חודשים (בתוך תקופת הביטוח) קרתה לפלונית תאונה ורכבה ניזוק על ידי צד שלישי. כאשר פנתה פלונית לחברת הביטוח לקבלת דמי הנזק ממנה, הוכתה היא תדהמה עת קיבלה הודעה לפיה אין היא זכאית לתמלוגי הביטוח שכן הפוליסה בוטלה עקב אי תשלום פרמיה.

האם הודעת חברת הביטוח, לאחר שאירע מקרה ביטוח, כי הפוליסה בוטלה לאור אי תשלום פרמיה, היא כדין? האם אכן צודקת חברת הביטוח?
לכאורה, נראה שיש היגיון בטענת חברת הביטוח. המבוטח לא שילם את הפרמיה אשר נקבעה בפוליסת הביטוח ולפיכך הפוליסה לא בתוקף. בהתאם להיגיון זה, הרבה מן המבוטחים היו מוותרים בשלב זה בו נשלחה אליהם ההודעה בדבר אי כיסוי ומשלימים עם האובדן הכלכלי.
אולם, לא כך הוא המצב המשפטי. מבוטח שלא יוותר אלא יבדוק ויתייעץ, יגלה כי חוק חוזה הביטוח וכמוהו גם ההלכה הפסוקה, אינם מאפשרים לחברת הביטוח להתנער בדיעבד מחבותם על ידי ביטול הפוליסה למפרע, גם כאשר המבוטח לא שילם את דמי הביטוח.
כך למשל, קובע סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, כי על מנת שביטול הפוליסה יהיה בתוקף, על חברת הביטוח לשלוח בזמן אמת התראה בכתב למבוטח ולהודיע לו כי אם לא ישלם, תוך הימים הקבועים בחוק, את דמי הביטוח, אזי כי הפוליסה תבוטל. כלומר, תנאי לבטלות הפוליסה עקב אי תשלום פרמיה, יהיה כי חברת הביטוח שלחה התראה בכתב ונתנה הזדמנות הוגנת למבוטח להסדיר את התשלום. רק אם הנ”ל לא עשה כן (לאחר שהחברה שלחה לו התראה כפי הקבוע בחוק), רק אז ניתן יהיה לבטל את הפוליסה.
סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח קובע כי: “פיגור בתשלום- לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן”. בנוסף, סעיף 39 (ב) לחוק קובע כי הוראה זו היא קוגנטית ולא ניתן להתנות עליה אלא לטובת המבוטח. הנה כי כן, הרי שהחוק מתנה את ביטול הפוליסה, במשלוח שתי הודעות התראה ללקוח. רק לאחר מכן, אם הלקוח לא הסדיר את התשלום, רק אז תבוטל הפרמיה.
ראה עוד גם בפסק דינו המאלף של כבוד השופט ריבלין, בשבתו אז בבית המשפט המחוזי בבאר- שבע, בת”א (ב”ש) 566/87 (ב”ש) קריסטי נופש בע”מ נ’ “מגדל” חברה לביטוח בע”מ, דינים מחוזי כרך א’ 618.
ראה גם בע”א 2612/01 (מחוזי – ת”א) אזולאי אלון נ’ הכשרת הישוב חברה ביטוח בע”מ, שם נפסק כי:

“במסגרת ההסדרים המצויים בחוקי החוזים, הכללי והתרופות, עלול היה המבוטח למצוא עצמו ללא הגנה ביטוחית כשהוא חשוף לסיכונים. זאת ללא קבלת התראה נאותה קודם לביטול הפוליסה . מטעם זה, מצא המחוקק לראוי לחוקק חוק מיוחד בנושא הביטוח.
סעיף 38 לחוק חוזה הביטוח, התשמ”א-1981 קובע כי תרופות המבטח לפי סעיף 15 מוציאות את תרופותיו לפי דין אחר ובכך, הוצאה תרופת הביטול הנובעת מהדין הכללי – חוק החוזים (תרופות) ונשללה כל דרך ביטול אחרת מלבד זו הקבועה בסעיף”.

הנה כי כן, עדים אנו למקרה שבו הודעת חברת הביטוח בדבר אי כיסוי הנזק שאירע למבוטח, איננה דבר של מובן מאליו. חברת הביטוח לא יכולה להתנער בדיעבד, קרי, אחרי שאירע נזק ולומר כי הפוליסה כלל לא הייתה בתוקף נוכח אי תשלום פרמיה.

זוהי דוגמא אחת מיני רבות. עצת הח”מ היא לא לקבל את דברי חברת הביטוח כמובן מאליו שכן כמו כול עסק, גם היא מונעת משיקולים כלכליים. לפיכך, יש לבדוק ולהתייעץ בהתאם. כפי שקרה לאותה פלונית, שגילתה להפתעתה כי חרף הודעת חברת הביטוח, הפוליסה שלה בתוקף והיא זכאית לתמלוגי הביטוח כדין.

 

  • דיני משפחה – ידועים בציבור

דיני משפחה – ידועים בציבור

מאת: עו”ד שי דקסיש הרואים את המושג “ידועים בציבור” כתחליף לתא המשפחתי הקונבנציונאלי הידוע במחוזותינו, קרי, מוסד […]

  • בחינת חלופת מעצר

בחינת חלופת מעצר

בחינת חלופת מעצר – האומנם שונתה מלאכת האיזונים לאורו של חוק המעצרים החדש?בחינה ריאליסטית מאת עו”ד אורון סלמון פתח דברהמהפכה […]

יצירת קשר

טלפון: 077-9310081

עו"ד אורון סלמון: 052-4441121

עו"ד שי דקס: 052-2779805

פקס: 077-9310091

כתובת המשרד:

רחוב המלך ג'ורג' 38 ("מצודת זאב") תל אביב,

מיקוד 6329802

 

 

לשאלות, אנא מלאו ושלחו לנו את הטופס:

שם

דואר אלקטרוני

טלפון

תוכן ההודעה

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support